Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z., Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., Smernica na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (S 74.20.73.43.00)

Geometrický plán

Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

Časti geometrického plánu

Geometrický plán pozostáva z niekoľkých častí:

popisové pole – je “tabuľka” v ktoréj sú zhrnuté základné informácie o geometrickom plán (názov plánu, dotknuté nevyhnuteľnosti, meno zhotoviteľa, …)
grafické znázornenie – v ktorom je zakreslený pôvodný stav (čiernou) a nový stav (červenou). V zobrazení je zakreslené aj najbližšie okolie (aj keď sa nemení). Červenou farbou sú zakreslené úplne nové prvky prípadne preškrtnutím sú označené rušené prvky. Hranice parciel registra EKN sa zakresľujú zelenou farbou.
výkaz výmer – v ktorom sú zapísané údaje pôvodného (doterajší) nového stavu a vzájomné zmeny výmer. Obsahuje číslo parcely, výmeru, druh pozemku doplňujúce údaje a vlastníka (stĺpec s vlastníkom a doplňujúcimi údajmi má len informatívny charakter. Pokiaľ je v ňom napísaný len jeden vlastník, ale vlastníkov je v skutočnosti viac, nie je to žiaden problém, je to len zjednodušenie aby sa nemuselo písať veľký počet vlastníkov. Zmena vlastníctva sa môže zapísať len na základe zmluvy, ktorej je geometrický plán podkladom).
Odborné a detialnejšie informácie o tvorbe geometrických plánov nájdete v Smernici na vyhotovenie geometrických plánov Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Použitie geometrických plánov

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností (ďalej len “KN”), aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.
(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN, okrem prípadu uvedeného v § 6 ods. 7.
(3) Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (ďalej len “katastrálnym odborom okresného úradu”).

Vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:
a) rozdelenie nehnuteľností,
b) úpravu hranice nehnuteľností,
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná,
e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena),
f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností,
g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu,
h) zlúčenie nehnuteľností,
i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,
j) pozemkové úpravy,
k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN (ďalej len v “registri C KN”) a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel,
l) zmenu hranice zastavaného územia obce.

(2) Geometrické plány vyhotovujú:
a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kar-
tografické činnosti,
b) katastrálne odbory okresných úradov podľa ods. 1. písm. g).

(3) Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách.

(4) Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.

(5) Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.