Z HISTÓRIE

Historicky prvý zápis o novej formujúcej sa spoločnosti vznikol dňa 26. 10. 2009, kedy do registra živnostníkov SR pribudla firma SLOVAKGEODETICS, mladá geodetická spoločnosti, no s priamym cieľom a vyhliadkami. Doba nebola priaznivo naklonená, zakladateľa to však neodradilo. S cieľom poskytovať kvalitné geodetické a kartografické služby, spoločnosť bojovala o svoje miesto na trhu. V rámci internej politiky FAIR PLAY, ktorú sa firma rozhodla uplatňovať, si spokojní zákazníci našli cestu k férovému partnerovi. Rozrastal sa kolektív i inventár, kvalifikácia, odbornosť, ako aj skúsenosti pracovníkov. Priamou reakciou na tieto skutočnosti bola transformácia firmy SLOVAKGEODETICS na GEODETICS s.r.o., ktorá plne prebrala kormidlo. Tu sa história SLOVAKGEODETICS skončila a začala sa písať kronika s podobným názvom, no stále o rovnakom tíme pracovníkov, ktorí spoločnosť zastupujú.