2021

2020

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

Geometrické plány
GaK služby, www.podzelenymdvorom.sk
Letecké práce s UAV
Letecké práce s UAV
Meracia technika
Komplexné GaK služby
Komplexné GaK služby
Komplexné GaK služby
Meracia technika
Komplexné GaK služby
Komplexné GaK služby
Meracia technika
Geometrické plány
Komplexné GaK služby
Letecké práce s UAV
Letecké práce s UAV, monitoring stavieb
Skenovanie vozoviek technológiou LiDAR
Letecké práce s UAV
Geometrické plány, Meracia technika
Komplexné GaK služby
Komplexné GaK služby
Meracia technika
Komplexné GaK služby
Komplexné GaK služby, oceľové konštrukcie
Komplexné GaK služby, futbalová aréna
Komplexné GaK služby

COLAS Slovakia a.s. 
Modwell, s.r.o.
Pavel Vrága
L&K Development, a.s.
TRENDY Reality, s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
SYTIQ, a.s.
KING-STAV s.r.o.
DIBDIAKGEO s.r.o.
Štátna filharmónia Košice
SVP, š.p.
GEOsys s.r.o.
BAU holding – rodinné domy, s.r.o.
PROGRES MT s.r.o.
EQUILIBRIO – EQ real, s.r.o.
GOLDBECK, s.r.o.
ROADS, s.r.o.
Uzziah s.r.o.
GEOCRAFT s.r.o.
MINETRADE, s.r.o.
Ing. Marek Mičo – PLANVIA
Bc. Eduard Ivančík – Geoworx
PLUTKO, s.r.o.
PEM – HALY, s.r.o.
ENGO, s.r.o.
obec Dúbravka

Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby
Geometrické plány
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
PaV zamerania pre projekt
Fotografie obce z dronu
Geometrické plány, účelové mapy
PaV zamerania pre projekt kanalizácie
Reklamné video a fotografie z dronu
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Komplexné geodetické služby – Eperia II. PO
Reklamné video a fotografie z dronu
Reklamné video a fotografie z dronu
PaV zamerania, ortofoto, DSM pre projekt
Geometrické plány
Komplexné geodetické služby – Nový Budimír

Sytiq s.r.o.
Atrios, s.r.o.
KardiGeo s.r.o.
Pem – Haly s.r.o.
Tubau, a.s.
Obec Dúbravka
Obec Kravany
CSS stav s.r.o.
Obec Beniakovce
21, s.r.o.
LK Partner s.r.o.
Winfer s.r.o.
Bavex K2.sk s.r.o.
KING – Stav s.r.o.
Glassgallery, s.r.o.
Vodomont SK, spol. s.r.o.
Alpha Reality s.r.o.
FVA, s.r.o.
Atrios Projektmanagement s.r.o.
COLAS Slovakia a.s.
MODWELL, s.r.o.

2019

2018

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

Výpočet kubatúry uskladneného kameniva
Zriadenie LVS, Vytyčovanie SO
Komplexné geodetické služby – D1 Prešov
Vyhotovenie DSVS
Geometrické plány na rôzne účely
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Polohopisno – výškopisné plány
Vyhotovenie DSVS – Optické káble

Cestné stavby Michalovce s.r.o.
ATRIOS Projektmanagement s.r.o.
TERRAcontrol, s.r.o.
Cesty SK, s.r.o.
Slovnaft a.s.
PEM -Haly s.r.o.
VIAKORP s.r.o.
Elprotech s.r.o.
DelCom Slovakia s.r.o.

Polohopisno – výškopisné plány
Komplexné geodetické služby – D1 Prešov
Geometrické plány na rôzne účely
D4R7 Riadené navádzanie finišéra
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby

Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby

Roja spol. s.r.o.
Doprastav, a.s.
Slovnaft, a.s.
Cesty SK s.r.o.
Cesty SK s.r.o.
ENERGOCOM Plus, s.r.o.
EEE – AudiCert, s.r.o.
Pobest s.r.o.
Atrios, s.r.o.

2017

2016

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Geometrické plány na rôzne účely
Polohopisno – výškopisné plány
Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby

IPSA, s.r.o.
SOGNI, s.r.o.
Noran s.r.o.
Industrial Solution, s.r.o.
Slovnaft, a.s.
Roja spol. s.r.o.
Cesty SK s.r.o.
Doprastav a.s.

Komplexné geodetické služby
Komplexné geodetické služby
Geometrické plány na rôzne účely

Doprastav, a.s.
Cestné stavby Liptovský Mikuláš
Slovnaft, a.s.

2015

2014

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

Polohopisný a výškopisný plán – ČOV MI
Polohopisný a výškopisný plán – ČOV Hýľov
Geometrické plány na rôzne účely
Geometrické plány na rôzne účely
Geometrické plány na rôzne účely
Účelové mapovanie – ČOV MI
Účelové mapovanie – Lidl SK
Účelové mapovanie – DeJavu Restaurant
Tvorba vzdelávacieho modulu
Geometrické plány na rôzne účely
Kontrolné a overovacie merania
Geometrický plán na vecné bremeno
Porealizačné zameranie líniovej stavby
Vytýčenie stavebného objektu
DSRS líniového objektu – Oponice
DSRS líniového objektu – Kovarce
DSRS líniového objektu – Soľčany
Vytýčenie SO – Sucháň – Čebovce
Oplotenie rýchlostných ciest R1
ZVS a PVS stavby Dolný Kubín
ZVS a PVS stavby Trstená
ZVS a PVS stavby Babiná
Komplexné geodetické práce 
Komplexné geodetické práce
Komplexné geodetické práce
Komplexné geodetické práce
Komplexné geodetické práce
Komplexné geodetické práce
Geodetické práce pre DSRS
Geodetické práce pre DSRS
Geodetické práce pre DSRS
Geodetické práce pre DSRS
Geodetické práce pre DSRS
Vyhotovenie DSRS pre SO

Enviroline s.r.o. Košice
Enviroline s.r.o. Košice
SVP, š.p. OZ Košice
LIDL Slovenská republika v.o.s.
Hans & Iby, s.r.o.
Enviroline s.r.o. Košice
LIDL Slovenská republika v.o.s.
Hans & Iby, s.r.o.
VŠBM
INSIDE – SK, s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Mesto Rožňava
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Duchonka s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Alpine Slovakia, spol. s.r.o.
Doprastav, a.s., Metrostav a.s.
Zeda Banská Bystrica
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Doprastav, a.s.
Metrostav a.s.
M-Silnice SK
D O P S T A V – obchodná a stavebná spol.
Zeda Banská Bystrica
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Doprastav, a.s.
Metrostav a.s.
M-Silnice SK
Zeda Banská Bystrica
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Noran s.r.o.

Polohopisný a výškopisný plán – ČOV RV
Vytyčovanie stavebného objektu
Vytyčovanie cyklotrasy
Modelovanie povodní a vývoj log. modelu
Vybudovanie bodového poľa
Zameranie skutočného stavu komunikácií
Založenie ZVS a PVS stavby
VPN (Veľmi presná digitálna nivelácia)
Vytyčovanie stavebného objektu
Určovanie kubatúr výkopu
Porealizačné zameranie IBV Trstená
Dokumentácia skut. realizácie stavby
Priestorové vytýčenie stav. objektu
Porealizačné zameranie inž. sietí
Určovanie kubatúr skládky kameniva
Vytyčovanie osí pref. konštrukcie
Kontrolné meranie osad. konštrukcie
Porealizačné zameranie vyhotovenia SO
Určovanie obsahov pokládky asf. zmesí
Geometrické plány na rôzne účely
Zameranie zvislosti obvodových stĺpov
Kontrolné meranie pokládky asf. zmesí
Spätná digitalizácia podkladov PD
Geometrické plány na rôzne účely
Predrealizačné meranie predajní OR
Porealizačné zameranie LIDL Prešov
Geometrické plány na rôzne účely
Porealizačné zameranie SO
Dokumentácia skut. realizácie stavby
Vytýčenie SO
Geometrické plány na rôzne účely
Určovanie kubatúr výkopu
Zameranie mostných objektov

Enviroline s.r.o. Košice
BK Group, a.s., Piešťany
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
VŠBM Košice
HPK Engineering a.s. Košice
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
KONTI a.s. Bratislava
KONTI a.s. Bratislava
KONTI a.s. Bratislava
KONTI a.s. Bratislava
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
KONTI a.s. Bratislava
KONTI a.s. Bratislava
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
KONTI a.s. Bratislava
KONTI a.s. Bratislava
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Mesto Rožňava
ZIPP Brno s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Geocraft s.r.o.
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
SVP, š.p. OZ Košice
Vodomont spol. s r. o.
Vodomont spol. s r. o.
KONTI a.s. Bratislava
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.
Cestné stavby L.Mikuláš s.r.o.

2013

2012

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

ZÁKAZKA

OBJEDNÁVATEĽ

Digitalizácia podkladov
Geometrické plány na rôzne účely
Vytyčovanie SO
Budovanie bodového poľa VSE Richnava
Budovanie bodového poľa VSE Olšavica
Budovanie bodového poľa VSE Sp. Vlachy
Budovanie bodového poľa VSE Stará Lesná
Porealizačné zameranie nadzemného vedenia
Vytyčovanie SO
Porealizačné zameranie inž. sietí
Geometrické plány na rôzne účely
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Kirť
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Čeláre
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Vrbovka
Kontr. mer. pokládky asf. zmesí Glabušovce
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Potôčik
Kontr. mer. pokládky asf. zmesí M. Zlievce
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Kiarov
Kontr. meranie pokládky asf. zmesí Želovce

VŠBM Košice
Mestská časť Košice – Nad Jazerom
Archetyp Košice
HPK Engineering a.s. Košice
HPK Engineering a.s. Košice
HPK Engineering a.s. Košice
HPK Engineering a.s. Košice
HPK Engineering a.s. Košice
Roja spol. s.r.o., Košice
Roja spol. s.r.o., Košice
Mesto Rožňava
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Eurovia SK, a.s.

V príprave…