GEOMETRICKÝ PLÁN

VYTYČOVANIE STAVBY RODINNÉHO DOMU

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

  • rozdelenie pozemku (pozemkov)
  • zlúčenie pozemkov
  • určenie vlastníckych práv
  • vyňatie z pôdneho fondu
  • zameranie rozostavanej stavby
  • zameranie stavby ku kolaudácii
  • vyznačenie rozsahu vecného bremena
  • spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnosti

Vytýčenie stavby rodinného domu sa realizuje sa podklade projektovej dokumentácie objednávateľa. V teréne sa vyznačí (vytýči) poloha stavby a „nulová výška“. Toto vytýčenie slúži primárne pre výkopové práce základov. Po výkopových prácach je potrebné realizovať vytyčovanie opäť trvalým vyznačením polohy na betónový základ.

Činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon). Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z
určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne označia. Vytýčené lomové body hranice pozemkov sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami.

ZNALECKÉ POSUDKY

IDENTIFIKÁCIA PARCELY

ZMLUVY, PORADENSTVO, ŽIADOSTI

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky. Vypracovať ho môže iba odborník – expert, zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri C-KN a jej zákresom v katastrálnej mape. Iide o porovnanie zákresu parcely podľa staršieho podkladu (katastrálne náčrty, krokárske mapy) so stavom podľa katastrálnej mapy. Identifikácia parciel môže byť vyhotovená písomne (výsledkom je tabuľka v ktorej sú zapísané výsledky identifikácie) alebo graficky (výsledkom je identifikovaná parcela zakreslená do katastrálnej mapy). Grafická identifikácia sa vyhotovuje len na požiadanie ako príloha k písomnej identifikácii. Pokiaľ v katastrálnom území bol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, identifikácie parciel sa nevyhotovujú.

Ponúkame široké spektrum služieb a vrámci týchto služieb poskytujeme aj kompletné poradenstvo s ponukou komplexného riešenia problému klienta prostredníctvom našich odborníkov na geodéziu, právo a súdne znalectvo. Na jednom mieste vyriešime čo potrebujete. Či už ide o posudok, žiadosť alebo zmluvu.